برای بیان اصطلاح کسی را دست تنها گذاشتن یا پشت کسی را خالی کردن می‌توان از اصطلاح leave someone in the lurch استفاده کرد. به مثال توجه کنید:

  • He said he would help with the payments but then he left me in the lurch.
  • او قول داده بود که در پرداخت ها کمک کند ولی بعد من را دست تنها گذاشت (یا پشت من را خالی کرد).


یک اصطلاح مجموعه ای از دو یا چند کلمه است که در کنار هم معنای مشخص و ویژه‌ای را منتقل می‌کند. استفاده مناسب از اصطلاحات انگلیسی یکی از راه‌های موثر تقویت مکالمه انگلیسی است.