برای بیان مفهوم مثل آب خوردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح like a (hot) knife through butter استفاده کرد.

مثال برای مثل آب خوردن به انگلیسی

  • Because of his close connections with government officials, he was able to get through the bureaucratic red tape like a hot knife through butter.
  • به دلیل ارتباط نزدیکش با مقامات دولتی، او توانست مثل آب خوردن از موانع اداری عبور کند.