برای بیان رویدادهای محتمل در زمان آینده در انگلیسی می‌توان از What if و Suppose به همراه زمان حال استفاده کرد.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • What if I fail my exams? I won't be able to go to college.
  • Suppose she fails her exams. She won't be able to go to college.
  • What if the computer crashes? I will loose all my work.
  • Suppose they assess our coursework. We will have to keep a portfolio.

کتابخانه آنلاین: دانلود کتاب Summit