برای بیان مفهوم دست به دهان بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح live from hand to mouth استفاده کرد.

مثال برای دست به دهان بودن به انگلیسی

  • He earned very little and there were four kids, so they lived from hand to mouth.
  • او درآمد بسیار کمی داشت و چهار بچه بودند، بنابراین آنها دست به دهان زندگی می کردند.