luggage و baggage هر دو معنی چمدان یا ساک و به طور کلی وسایلی که مسافر با خود حمل می‌کند می‌دهند. نکته مهم در مورد این دو واژه این است که هم luggage و هم baggage جزو اسامی شمارش‌ناپذیر یا uncountable هستند و نمی‌شود آن‌ها را جمع بست.

بنابر آنچه گفته شد جمله‌هایی مانند:

  • I have two luggages.

یا

  • I have two baggages.

غلط هستند و باید به جای آن‌ها از این جمله‌ها استفاده کرد.

  • I have two pieces of luggage.

یا

  • I have two pieces of baggage.