زمان حال کامل استمراری (The present perfect continuous) برای صحبت در مورد یک فعالیت ادامه دار در گذشته استفاده میشود که هنوز بر لحظه حال تأثیر دارد و یا در جریان است.این زمان معمولاً به گذشته نزدیک اشاره دارد. به عبارت دیگر حال کامل استمراری فعالیتی را توصیف می‌کند که در یک دوره زمانی در گذشته نزدیک اتفاق افتاده است، ممکن است فعالیت متوقف شده باشد یا هنوز در حال انجام باشد.

ساختار فعل در حال کامل استمراری:

فعل در زمان حال کامل استمراری بر اساس فرمول زیر ساخته میشود:

Have / Has + Been + Verb + ing

مثال‌ برای حال کامل استمراری:

  • I have been paining the house all day. I am exhausted.
  • I have been cooking this evening. Now I have to do the dishes.
  • He has been waiting for the bus for an hour. He is going to be late for work.

مقایسه حال کامل و حال کامل استمراری

حال کامل استمراری برای نشان دادن اینکه یک فعالیت در گذشته در حال انجام بوده است استفاده می‌شود و این امکان وجود دارد که فعالیت همچنان ادامه داشته باشد.

به مثال توجه کنید:

  • I have been fixing my car. I am covered in oil. 

حال کامل ساده برای نشان دادن اینکه یک فعالیت در گذشته به پایان رسیده است استفاده می شود.

به مثال توجه کنید:

  • I have fixed my car. Now I can drive to work.

بیشتر بخوانید: جمله شرطی نوع دوم