برای بیان عبارت مثل این که میخواست در زبان انگلیسی میتوان از عبارت make as if to استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • John made as if to protest, then hesitated.
  • مثل این که جان میخواست اعتراض بکند، بعد تردید کرد.