برای بیان مفهوم تا تنور داغ است نان را چسباندن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح make hay while the sun shines استفاده کرد.

مثال برای تا تنور داغ است نان را چسباندن به انگلیسی

The tourists won't be here forever, so we'd better make hay while the sun shines.

گردشگران برای همیشه اینجا نخواهند بود، بنابراین بهتر است تا تنور داغ است نان را بچسبانیم.