برای بیان شاباش در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح make it snow استفاده کرد.

یک اصطلاح معادل دیگر برای شاباش هم make it rain است.