برای مفهوم وانمود کردن یا تظاهر کردن می‌توان از اصطلاح make like استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • she made like she was about to leave.
  • وانمود کرد که میخواهد برود.