برای بیان مفهوم جیم شدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح make oneself scarce استفاده کرد.

مثال برای جیم شدن به انگلیسی

  • You'd better make yourself scarce before my parents get home.