برای بیان مفهوم سر در آوردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح make sense (out) of sth استفاده کرد.

مثال برای سر در آوردن به انگلیسی

  • Can you make sense out of these markings? Is it a code, or what?