برای بیان مفهوم مطمئن شدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح make sure استفاده کرد.

مثال برای مطمئن شدن به انگلیسی

  • Make sure you’re home by midnight.