از افعال مدال (Modal Verbs) برای افزودن یک عنصر معنایی به فعل اصلی جمله استفاده می‌شود، به عنوان مثال برای نشان دادن اینکه چیزی قطعی یا ممکن است، یا اینکه یک اقدام توصیه شده یا مجاز است.

افعال مدال زبان انگلیسی

فهرست افعال مدال اصلی (Core Modals) در زبان انگلیسی به این قرار است.

 • can
 • could
 • may
 • might
 • will
 • shall
 • would
 • should
 • must

افعال شبه مدال

برخی از افعال در زبان انگلیسی میتوانند جنبه ای معنایی را به جمله اضافه کنند اما تمام ویژگی های فعل های مدال را ندارند. به این افعال شبه مدال یا Semi Modals  گفته میشود. افعال شبه مدال در زبان انگلیسی عبارتند از:

 • dare
 • need
 • ought to
 • used to

لازم به ذکر است که فعل های دیگری نیز وجود دارند که دارای معنای مشابه افعال مدال هستند. این افعال عبارتند از:

 • have (got) to
 • be going to
 • be able to

به شباهت معنایی have to با فعل های must و should، شباهت معنایی فعل be going to  با فعل will  و شباهت معنایی فعل be able to و فعل can  دقت کنید.

گرامر فعل مدال

افعال مدال دارای ویژگی های خاص گرامری هستند.

 • بر خلاف افعال اصلی و افعال کمکی (Auxiliary Verbs)، افعال مدال بسته به Subject جمله شکل خود را تغییر نمی دهند. برای نمونه:

- I must try harder.

- He must try harder.

 • بر خلاف افعال اصلی و افعال کمکی (Auxiliary Verbs)، افعال مدال شکل خود را برای نشان دادن زمان وقوع فعل (یا همان Tense) تغییر نمی‌دهند و اگرچه ممکن است could ،should و would گاهی به عنوان معادل‌های گذشته can، shall و will در نظر گرفته می‌شوند، برای اشاره به گذشته در هنگامی که فعل مدال در جمله وجود دارد می‌توان از الگوی MODAL have -ed استفاده کرد. برای نمونه:

- She must have seen him.

 • افعال مدال با قرار دادن not بعد از آنها منفی می‌شوند. برای نمونه:

- She may not be happy.

- You should not go.

در زبان انگلیسی گفتاری و نوشتاری غیررسمی، از فرم کوتاه شده not یعنی n't نیز استفاده میشود. برای نمونه:

- You shouldn't go.

 • ساختار پرسشی در جمله‌های داری فعل مدال از طریق قرار گرفتن فعل مدال قبل از Subject ایجاد می‌شود. برای نمونه:

- Might she be unhappy?

 • افعال مدال dare و need می‌توانند به عنوان افعال اصلی هم به کار روند. برای نمونه فعل dare در جمله اول فعل اصلی و در جمله دوم فعل مدال است:

- He doesn't dare climb the tree. (Main Verb)

- He dare not climb the tree. (Modal Verb)

ساختار جملات دارای فعل مدال

جملات دارای فعل مدال در زبان انگلیسی از یکی از این دو ساختار پیروی خواهند کرد.

Modal Verb + Infinitive

 • She must be mad.

Modal Verb + have -ed

 • She must have missed the bus.
 • He must have forgotten his keys.
 • I would have been told about any complaints.