در زبان انگلیسی یازده فعل مدال وجود دارد. از افعال مدال برای افزودن یک عنصر معنایی به فعل اصلی جمله استفاده می‌شود، به عنوان مثال برای نشان دادن اینکه چیزی قطعی یا ممکن است، یا اینکه یک اقدام توصیه شده یا مجاز است.

افعال مدال زبان انگلیسی

فهرست افعال مدال در زبان انگلیسی به این قرار است.

 • can
 • could
 • dare
 • may
 • might
 • must
 • need
 • shall
 • should
 • will
 • would

گرامر فعل مدال

افعال مدال دارای ویژگی های خاص گرامری هستند.

 • بر خلاف افعال اصلی و افعال کمکی (Auxiliary Verbs)، افعال مدال بسته به Subject جمله شکل خود را تغییر نمی دهند. برای نمونه:

- I must ....

- He must ...

 • بر خلاف افعال اصلی و افعال کمکی (Auxiliary Verbs)، افعال مدال شکل خود را برای نشان دادن زمان (یا همان Tense) تغییر نمی‌دهند و اگرچه ممکن است could ،should و would گاهی به عنوان معادل‌های گذشته can، shall و will در نظر گرفته می‌شوند، برای اشاره به گذشته در زمان وجود فعل مدال میتوان از الگوی MODAL have -ed استفاده کرد. برای نمونه:

- She must have seen him.

 • افعال مدال با قرار دادن not بعد از آنها منفی می شوند. برای نمونه:

- She may not be happy.

- You should not go.

در زبان انگلیسی گفتاری و نوشتاری غیررسمی، از فرم کوتاه شده not یعنی n't نیز استفاده میشود. برای نمونه:

- You shouldn't go.

 • ساختار پرسشی در جملات داری فعل مدال از طریق قرار گرفتن فعل مدال قبل از Subject ایجاد میشود. برای نمونه:

- Might she be unhappy?

 • افعال مدال dare و need می‌توانند به عنوان افعال اصلی هم به کار روند. برای نمونه فعل dare در جمله اول فعل اصلی و در جمله دوم فعل مدال است:

- He doesn't dare climb the tree. (Main Verb)

- He dare not climb the tree. (Modal Verb)

ساختار جملات دارای فعل مدال

جملات دارای فعل مدال در زبان انگلیسی از یکی از این دو ساختار پیروی خواهند کرد.

Modal Verb + Infinitive

 • She must be mad.

Modal Verb + have -ed

 • She must have missed the bus.
 • He must have forgotten his keys.
 • I would have been told about any complaints.