برای بیان مفهوم نابرده رنج گنج میسر نمیشود به انگلیسی می‌توان از اصطلاح no pain, no gain استفاده کرد.

مثال برای نابرده رنج گنج میسر نمیشود به انگلیسی

  • The road to becoming a doctor is long, hard, and exhausting, not to mention expensive! But no pain, no gain.
  • راه دکتر شدن طولانی، سخت و طاقت فرسا است، البته گران! اما نابرده رنج گنج میسر نمیشود.