برای بیان مفهوم باب طبع نبودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح not be one's scene استفاده کرد.

مثال برای باب طبع نبودن به انگلیسی

  • Lying on the beach all week isn't my scene.