برای بیان مفهوم قابل قبول نبودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح not be up to scratch استفاده کرد.

مثال برای قابل قبول نبودن به انگلیسی

  • My mother always made me feel I wasn't coming up to scratch.