برای بیان مفهوم گه گیجه گرفتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح not know whether one is coming or going استفاده کرد.

مثال برای گه گیجه گرفتن به انگلیسی

  • He has so much to do that he doesn't know if he's coming or going
  • آنقدر کار دارد که گه گیجه گرفته است.