اگر بخواهید در مکالمه انگلیسی مفهوم تعریف از خود نباشه را منتقل کنید باید از عبارت not to brag استفاده کنید.

به مثال توجه کنید:

  • Not to brag, but my cake is the best.
  • تعریف از خود نباشه، ولی کیک من بهترین است.