برای بیان مفهوم اصلا یا به هیچ وجه می‌توانید از عبارت و اصطلاح انگلیسی nothing like استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • What he did is nothing like enough.
  • کاری که انجام داده به هیچ وجه کافی نیست.