برای بیان مفهوم نابرده رنج گنج میسر نمیشود به انگلیسی می‌توان از اصطلاح nothing ventured, nothing gained استفاده کرد.

مثال برای نابرده رنج گنج میسر نمیشود به انگلیسی

  • It was a bit of a shot in the dark taking a job in a different country, but nothing ventured, nothing gained!