برای بیان مفهوم خود به خود به انگلیسی می‌توان از اصطلاح انگلیسی of its own accord استفاده کرد.

مثال برای خود به خود به انگلیسی

  • The tree fell of its own accord.