برای بیان مفهوم نامتعادل به انگلیسی می‌توان از اصطلاح off balance استفاده کرد.

مثال برای نامتعادل به انگلیسی

  • The plans are off-balance.