برای بیان مفهوم در این خصوص به انگلیسی می‌توان از اصطلاح on that / this score استفاده کرد.

مثال برای در این خصوص به انگلیسی

  • The work will be done on time. You have nothing to worry about on that score.