برای بیان مفهوم به اتکای به انگلیسی می‌توان از اصطلاح on the strength of استفاده کرد.

مثال برای به اتکای به انگلیسی

  • I invested in the company on the strength of my brother's advice.