برای بیان مفهوم در ظاهر به انگلیسی می‌توان از اصطلاح on the surface استفاده کرد.

مثال برای در ظاهر به انگلیسی

  • On the surface he appeared brave and patriotic, but his troops knew better