برای بیان مفهوم دنبال دردسر گشتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح on the warpath استفاده کرد.

مثال برای دنبال دردسر گشتن به انگلیسی

  • I told my friends to watch out because my mother was on the warpath.