برای بیان مفهوم منحصر به فرد به انگلیسی می‌توان از اصطلاح one of a kind استفاده کرد.

مثال برای منحصر به فرد به انگلیسی

This is a one of a kind opportunity. You have to take it!

این یک فرصت منحصر به فرد است. باید ازش استفاده کنی.