برای بیان مفهوم گیج بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح out to lunch استفاده کرد.

مثال برای گیج بودن به انگلیسی

  • You must have thought I was completely out to lunch when I forgot about meeting you.

حتمن فکر کردی که من کاملا گیجم وقتی یادم نیامد که شما را ملاقات کرده ام.