برای بیان مفهوم بی گدار به آب زدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح overplay one's hand استفاده کرد.

مثال برای بی گدار به آب زدن به انگلیسی

  • The union overplayed its hand by demanding too much, causing the company to withdraw what would have been its best offer.
  • اتحادیه با تقاضای بیش از حد بی گدار به آب زد و باعث شد که شرکت بهترین پیشنهادش را پس بگیرد.
  • The manager has to be careful it doesn't overplay its hand.
  • مدیر باید مراقب باشد که بی گدار به آب نزند.