برای بیان مفهوم گلیم خود را از آب بیرون کشیدن در زبان انگلیسی باید از اصطلاح paddle one's own canoe استفاده کرد. معنی این اصطلاح این است فرد از پس کارهای هر چند سخت خود بر می‌آید و برای رفع مشکلات، درمانده و محتاج کسی نیست.

به مثال توجه کنید:

  • It's time Sarah learned to paddle his own canoe.
  • وقتش رسیده که سارا یاد بگیره گلیم خودش را از آب بیرون بکشه.