برای بیان مفهوم ملا نقطی (یا ملا لغتی) در زبان انگلیسی می‌توان از اصطلاح pedantic استفاده کرد.

مثال برای ملا نقطی به انگلیسی

  • a pedantic teacher
  • معلم ملا نقطی