برای بیان مفهوم چیز روی مخ به انگلیسی می‌توان از اصطلاح pet peeve استفاده کرد.

مثال برای چیز روی مخ

  • One of my biggest pet peeves is poor customer service.