برای بیان مفهوم دستچین کردن در زبان انگلیسی میتوان از فعل گروهی pick over استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • Pick over the apples and put them aside.
  • سیب ها را دستچین کن و کنار بگذار.


کتابخانه آنلاین: دانلود کتاب Summit