برای بیان مفهوم سر هم کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح pitch a story استفاده کرد.

مثال برای سر هم کردن به انگلیسی

  • Don't you dare pitch me a story about being at the library. I want to know exactly where you were tonight.