برای بیان مفهوم و عبارت راه آمدن در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح play ball استفاده کرد.

مثال برای راه آمدن به انگلیسی

  • If his lawyers won't play ball, there's nothing we can do.
  • اگر وکلایش راه نیایند، کاری از ما ساخته نیست.