برای بیان مفهوم احتیاط کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح play (it) safe استفاده کرد.

مثال برای احتیاط کردن به انگلیسی

I think we'll play it safe and get another set of X-rays done.