برای بیان مفهوم سرکوفت زدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح pour scorn on استفاده کرد.

مثال برای سرکوفت زدن به انگلیسی

  • Critics of the president have been pouring scorn on the plan ever since it was first proposed.