برای بیان مفهوم وعده سر خرمن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح promise the moon استفاده کرد.

مثال برای وعده سر خرمن

  • So many banks try to lure customers by promising the moon.