برای بیان مفهوم پارتی بازی کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح pull strings استفاده کرد.

مثال برای پارتی بازی به انگلیسی

  • They tried to pull strings with people he knew to avoid being called up.