برای اصطلاح "به روی خود نیاوردن" در زبان انگلیسی می‌توان از عبارت‌های ذیل استفاده کرد:

  • put a good face upon it
  • put a brave face upon it
  • put a bold face upon it

به مثال توجه کنید:

  • He has run away from home, but his family are putting on a brave face.


یک اصطلاح مجموعه ای از دو یا چند کلمه است که در کنار هم معنای مشخص و ویژه‌ای را منتقل می‌کند. استفاده مناسب از اصطلاحات انگلیسی یکی از راه‌های موثر تقویت مکالمه انگلیسی است.