برای بیان مفهوم چوب لای چرخ گذاشتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح put a spoke in someone's wheel استفاده کرد.

مثال برای چوب لای چرخ گذاشتن

  • His letter really put a spoke in our wheel.