برای بیان مفهوم کفری کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح put / get someone's back up استفاده کرد.

مثال برای کفری کردن به انگلیسی

  • Just ignore him - he's only trying to put your back up.