برای بیان مفهوم فیس و افاده در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح put on airs استفاده کرد.

مثال برای فیس و افاده به انگلیسی

  • I hate people who put on airs.
  • از آدم های فیس و افاده ای متنفرم.
  • Some of her old friends have accused her of putting on airs since she became wealthy.
  • برخی از دوستان قدیمی‌اش او را متهم کرده‌اند که از زمانی که ثروتمند شده است فیس و افاده پیدا کرده است.