برای بیان مفهوم شر به پا کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح put/set the cat among the pigeons استفاده کرد.

مثال برای شر به پا کردن به انگلیسی

  • If we win, that will put the cat among the pigeons.