برای بیان مفهوم لای منگنه گذاشتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح put the screws on sb استفاده کرد.

مثال برای لای منگنه گذاشتن به انگلیسی

  • Parisian taxi drivers are threatening to mount a blockade to turn the screw on the government.