برای بیان مفهوم قطعی کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح put the seal on استفاده کرد.

مثال برای قطعی کردن به انگلیسی

  • The meeting set the seal on the negotiations.