برای بیان مفهوم چشم زدن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح put the whammy on sb استفاده کرد.

مثال برای چشم زدن به انگلیسی

  • Talking about his winning streak must have put the whammy on him, because he lost the next day.