سوال تاییدی یا تگ کوئسشن (همان Tag Questions) معمولا در مکالمه انگلیسی به انتهای یک جمله اضافه می‌شوند و هدفشان کسب موافقت شنونده با مطلب گفته شده است. ساده ترین نوع سوال سوال تاییدی یا تگ کوئسشن با فعل Be به همراه ضمیر متناسب با فاعل (یا همان Subject) جمله ساخته می‌شوند. فراموش نکنید که بعد از یک جمله مثبت سوال تاییدی منفی و بعد از جمله منفی سوال تاییدی مثبت خواهیم داشت.

 

POSITIVE STATEMENT    |   NEGATIVE QUESTION TAG
The music is very loud   isn't it?

 

NEGATIVE STATEMENT    |   POSITIVE QUESTION TAG
The music isn't very loud   is it?

 

به مثال‌های بیشتر توجه کنید:

  • You're cold, aren't you?
  • He was tall, wasn't he?
  • I'm late, aren't I?
  • I'm not talking too much, am I?


کتابخانه آنلاین: دانلود کتاب Top Notch