برای ساختن جمله سوالی در مواقعی که در جمله فعل‌های کمکی (یا همان Auxiliary) مثل have یا will یا could و یا سایر فعل‌های کمکی وجود داشته باشد، جای فعل کمکی و Subject عوض میشود.

به این مثال‌ توجه کنید:

  • She has finished work.

در این جمله فعل کمکی has وجود دارد که با آن زمان حال کامل یعنی has finished ساخته شده است. حال برای سوالی کردن این جمله کافی است که جای فعل کمکی (یعنی has) را با جای Subject (یعنی she) عوض کنیم و جمله پرسشی زیر را بسازیم:

  • Has she finished work?

به مثال‌های بیشتر توجه کنید:

  • Could you tell me where the stadium is, please?
  • Have they decided when they are going to get married yet?
  • Should we have called ahead before coming?
  • Will you have finished that report by tomorrow?